Foreningen

 

Foreningen er stiftet 29. oktober 1973 og har til formål:

At virke for bevarelse af værdifuld bygnings- og landskabskultur på Østfyn samt fremme den almene forståelse for god arkitektur, godt bymiljø og landskabelige værdier.

 

VEDTÆGTER FOR BY & LAND NYBORG
FORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR FOR ØSTFYN

 

§ 1

Foreningens navn er: By & Land Nyborg, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Østfyn. Foreningens hjemsted er Nyborg.

 

§ 2

Foreningens formål er:

a. udbrede kendskab til og interesse for æstetiske værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber;
b. medvirke til at sikre de fredede og bevaringsværdige bygningers beståen, herunder ved indsigelse mod nedrivningsanmeldelser eller lokalplaner;
c. hvor der forestår ændringer i bygningsmæssige eller landskabsmæssige forhold, hvorved der kan opstå skæmmende partier, bør man gennem forhandlinger med ejerne og/eller myndighederne søge ændringer tilpasset omgivelserne, hvad enten dette er et gadebillede, havnefront, kystbillede, overgangen fra by til land, eller det åbne landskab;
d. hvor det skønnes ønskeligt, hvad enten dette skyldes en bygningsværdi eller en bygnings eller en bys omgivelser, bør man gennem oplysning og råd søge bevaring, vedligeholdelse eller restaurering gennemført;
e. gennem foreningens midler at yde økonomisk støtte til de under punkterne a-d nævnte formål;
f. at uddele et årlig Diplom til en ejer eller myndighed på Østfyn som anerkendelse for dennes indsats for på sin ejendom at have ydet en indsats for at bevare eller tilføje en for by og egn æstetisk værdi.

 

§ 3

Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentindtægter skal anvendes til foreningens administration samt til de i § 2 nævnte formål.

Ud over kontingentindtægten kan foreningens midler tilvejebringes gennem tilskud, gaver, arv eller andre former for bidrag fra det offentlige, private fonds, institutioner, organisationer eller privatpersoner.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes hvert år i april kvartal med 2 ugers varsel ved skriftlig henvendelse (e-mail eller brevpost) til medlemmerne med angivelse af tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
7. Valg af revisorer og 1 suppleant.
8. Eventuelt.

Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer, der er registrerede som medlem op til datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen. Registrerede medlemmer skal have bragt kontingentrestance ud af verden senest på dagen for afholdelse af generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre vedtægterne indeholder særlige regler.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter ønske til bestyrelsen herom med angivelse af årsagen til ønsket om den ekstraordinære generalforsamling og med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter modtagelse af begæring herom. Indkaldelse finder sted som ved ordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringer kan vedtages på en hvilken som helst generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de mødte stemmer for ændringerne.

Skulle halvdelen af foreningens medlemmer ikke være til stede, men der for ændringen afgives mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der med førnævnte majoritet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Dette gælder også beslutning om foreningens ophør, herunder beslutning om anvendelse af foreningens formue.


§ 5

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer. Valgperioden er to år. På lige år er fire medlemmer på valg. På ulige år er tre medlemmer på valg.

Der vælges desuden en 1. og en. 2. suppleant. Endelig vælges der to revisorer og en revisorsuppleant. Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.


§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige forhold inden for foreningens formål. Bestyrelsen skal i ethvert udvalg være repræsenteret af mindst 1 bestyrelsesmedlem/suppleant.

Bestyrelsen skal holde medlemmerne à jour med planer og arbejder, som falder indenfor foreningens interesseområde.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

Bestyrelsen afgør inden for rammen af dennes vedtægt alle spørgsmål vedrørende foreningens virksomhed samt formidling af kontakt til myndigheder, presse og andre implicerede.

Bestyrelsen er berettiget til at anvende foreningens midler efter bedste skøn til foreningens formål.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes af formanden samt 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller i tilfælde af formandens fravær af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. Der optages beslutningsreferat, der fremlægges til godkendelse på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Suppleanter indkaldes til at deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet hjælp, såvel fast som til løsning af enkelte opgaver.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.


§ 7

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


§ 8

Foreningen er tilsluttet Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

 

 

Bliv medlem

Du kan blive medlem af foreningen og støtte vores arbejde med at bevare bygninger i Nyborg.


By & Land Nyborg - Rådyrvænget 121 - 5800 Nyborg - Tlf. 4045 7401 - Email: